top of page

TYÖPAJA 1

HerääPahvi! -hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin lokakuussa 2018 Design Forum Finlandin tiloissa Helsingissä. Työpajassa käytiin läpi yhdessä hankkeen tavoitteet, kartoitettiin tärkeät sidosryhmät ja luotiin entistä parempaa yhteistä näkemystä hankkeen tulevista toimenpiteistä.

Hankkeen tavoitteina on tunnistaa elintarviketeollisuuden erilaiset sivuvirrat ja niiden tuottajat sekä hyödyntää sivuvirtojen, esimerkiksi viljankuorien ja erilaisten palkojen, sisältämiä antioksidantteja ja antimikrobisia yhdisteitä funktionaalisissa pakkauksissa. Sivuvirroista saatavia raaka-aineita tutkitaan myös käytettäväksi täyte- ja sideaineina pakkauspaperin ja -kartongin valmistuksessa, jossa ne korvaisivat mm. neitseellistä puukuitua.

Kullakin hankekumppanilla on toisistaan poikkeava lähestymiskulma meitä yhteisesti kiinnostavaan aiheeseen, elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Monialaisessa ryhmässä muotoilu, kiertotalous, tarinallisuus, sivuvirtojen hyödyntäminen ja kestävät tuotantomenetelmät valjastetaan yhteen paremman tulevaisuuden hyväksi. 

Tärkeimpänä seikkana koko hankkeen onnistumisen kannalta pidettiin tulevaisuuden asiakastarpeen tunnistamista. Se loisi edellytykset tarvelähtöiselle sivuvirtojen käytölle ja mahdollistaisi kestävän kehityksen mukaisten uusien tuotteiden ja tuoteryhmien syntymisen.

Hankkeen aikana pyritään toimivan valtakunnallisen metsäbioalan ja luovien alojen ekosysteemin luomiseen. Luovien alojen pakkaus- ja kiertotalousosaamisen lisääntyminen on tärkeässä roolissa. Edelleen hankkeen aikana luovan alan yrityksille pyritään osoittamaan uusien biotalouden innovaatioiden sisältämä liiketoimintapotentiaali.

Tavoitteenamme on myös vahvistaa luovien alojen osaamista ja ymmärrystä pakkaustoimialasta, ja erityisesti kuitupohjaisista, uudenlaisista toiminnallisista pakkauksista (esimerkiksi tuotteiden säilyvyyttä lisäävistä) sekä näihin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Hankkeessa demonstroidaan erilaisten elintarviketeollisuuden sivuvirtojen esim. kauran ja ohran kuoren sekä mäskin käyttöä toiminnallisen pakkausmateriaalin valmistuksessa. Pyrimme parantamaan syntyneen ekosysteemin toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksia ja luomaan uutta osaamista. Erityisen tärkeää on uudenlaisten, sivuvirtoja hyödyntävien, pakkausten kaupallistamisen edistäminen luovien alojen avulla, hyödyntäen mm. tarinallisuutta koko projektin ajan.

Hankkeen kohderyhmät ovat:
 
1. Pakkausala: pakkausteollisuus
 
2. Metsäbioala: alalla toimivat yritykset, Luken asiantuntijat
 
3. Media-, viestintä- ja muotoiluala: alojen ammattilaiset ja asiantuntijat
 
4. Sivuvirtojen tuottajat: elintarviketeollisuuden toimijat.

Hankkeen ensimmäisessä työpajassa lokakuussa hahmoteltiin myös sidosryhmäkartta, jonka avulla voidaan hahmottaa eri toimijoita ja niiden välisiä suhteita. Visualisointi auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja luomaan yhteistä ymmärrystä. Kukin hankekumppani toi yhteiseen karttaan omat kumppaninsa ja näin pääsimme tutustumaan toistemme laajoihin yhteistyöverkostoihin. 

 

Hankkeen edetessä työpajatyöskentely tulee olemaan osa jokaista työpakettia. Työpajoissa tapahtuva yhteiskehittäminen mahdollistaa kaikkien osallistujien osaamisen hyödyntämisen ja erilaisten näkökulmien tarkastelun. Eri paikkakunnilla toimivien hankekumppanien tuominen kirjaimellisesti saman pöydän ääreen, on tärkeää myös yhteistyön sujuvoittamiseksi. Seuraavassa työpajassa perehdymme tärkeäksi tunnistettuun aiheeseen – tulevaisuuden asiakastarpeeseen.

Teksti: Saija Malila

bottom of page